Artykuły

Z uwagi na fakt, iż większość małżeństw zawieranych w Polsce nie decyduje się na podpisanie umowy majątkowej, dominującym w praktyce małżeńskim ustrojem majątkowym jest tzw. ustrój wspólności ustawowej. Nie oznacza to jednak, iż wszystkie składniki majątkowe będą wchodzić w skład majątku wspólnego małżonków.

Czytaj więcej...

Obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami został uregulowany w art. 60 kro, zgodnie z którym:

§  1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Czytaj więcej...

W każdej sprawie o rozwód Sąd obowiązany jest do wszechstronnego wyjaśnienia, jakie były przyczyny rozkładu pożycia małżonków, czyli jakie okoliczności doprowadziły do powstania tego rozkładu. Ustalenie tych okoliczności jest kluczowe dla rozstrzygnięcia, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Przyczyn rozwodu może być wiele, nie ma też żadnego zamkniętego katalogu tychże przyczyn.

Mając jednak na uwadze dotychczasowe orzecznictwo sądowe, można wywnioskować, iż do najczęstszych przyczyn rozwodu należą:

Czytaj więcej...

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Przysługuje ona obojgu rodzicom i winna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

Czytaj więcej...

Przesłanki obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci zostały uregulowane w art.  133 kro, zgodnie z którym:

§  1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Czytaj więcej...

Zgodnie z art. 56 § 1 kro Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Zupełny i trwały rozkład pożycia to tzw. pozytywne przesłanki rozwodu. Tylko w przypadku spełnienia łącznie obu tych przesłanek i braku zaistnienia przesłanek negatywnych, możliwe będzie orzeczenie rozwodu.

Czytaj więcej...

Na wstępie warto zaznaczyć, iż uzyskanie rozwodu jest możliwe tylko wówczas, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga wiele kwestii odnoszących się do małżonków, ich małoletnich dzieci, czy majątku.

Czytaj więcej...